BIG BAD SOUND POEM
by Artavazd Rastignac

 

zzaattaaaazt, zzaattaaaazt” “zzaattaaaazt,
ttztat” “azattzzat azzzat” “zzaatttza”
“zazaztzazazt” “azattz ttzttt”

attazt aztzazazt zaattz zaattz

aataaatta aataaattaatz aataaattattattz
aataaatttaza aataaatttzztaaaazz
aataaatza aataaatzzatz

aabbuubbbbau, aabbuubbbbau”
“aabbuubbbbau, uuaubu”
“babuuaabu baaabu” “aabbuuuab”
“ababauababau” “babuua uuauuu”

buubau bauababau abbuua abbuua bbubbbuub
bbubbbuubbua bbubbbuubuubuua bbubbbuuubab
bbubbbuuuaaubbbbaa bbubbbuab bbubbbuaabua

mmbbaabbbbma, mmbbaabbbbma”
“mmbbaabbbbma, aamaba” “bmbaammba bmmmba”
“mmbbaaamb” “mbmbmambmbma” “bmbaam aamaaa”

baabma bmambmbma mbbaam mbbaam

bbabbbaab bbabbbaabbam bbabbbaabaabaam
bbabbbaaabmb bbabbbaaammabbbbmm
bbabbbamb bbabbbammbam
bbuurruuuubr, bbuurruuuubr” “bbuurruuuubr, rrbrur”
“uburrbbur ubbbur” “bbuurrrbu” “bububrbububr”
“uburrb rrbrrr”

urrubr ubrbububr buurrb buurrb

uuruuurru uuruuurruurb uuruuurrurrurrb
uuruuurrrubu uuruuurrrbbruuuubb uuruuurbu uuruuurbburb

zzuudduuuuzd, zzuudduuuuzd” “zzuudduuuuzd, ddzdud”
“uzuddzzud uzzzud” “zzuudddzu” “zuzuzdzuzuzd” “uzuddz ddzddd”

udduzd uzdzuzuzd zuuddz zuuddz

uuduuuddu uuduuudduudz uuduuuddudduddz uuduuuddduzu
uuduuudddzzduuuuzz uuduuudzu uuduuudzzudz

uurrmmrrrrum, uurrmmrrrrum” “uurrmmrrrrum,
mmumrm” “rurmmuurm ruuurm” “uurrmmmur”
“ururumururum” “rurmmu mmummm”

rmmrum rumururum urrmmu urrmmu

rrmrrrmmr rrmrrrmmrrmu rrmrrrmmrmmrmmu
rrmrrrmmmrur rrmrrrmmmuumrrrruu
rrmrrrmur rrmrrrmuurmu

eelloolllleo, eelloolllleo”
“eelloolllleo, ooeolo”
“lelooeelo leeelo”
“eelloooel”
“eleleoeleleo”
“lelooe ooeooo”

looleo leoeleleo ellooe ellooe

llolllool
llollloolloe
llolllooloolooe
llolllooolel
llollloooeeollllee
llollloel llollloeeloe

Print Friendly, PDF & Email