ERROREROREsserrorevazierroreroreni serrorerore cerrorerorese serrorerorevrapperroreroreste
by Gianluca Garrapa

 

Perrore caserrorerore errorerore gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjaerroreroreerrorererrorerorerroreeierrorerore errorererrorerorerroreeel mierrorerore pc: i atizzatgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreei stati serrorerorevrapperroreroresti everrorerorecanerrorerore qerroreroreelli errorererrorerorerroreeellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerroreisicgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreantistica, errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjverrorerorece raerrorererrorerorerroreeierroreroreerroreerrorerorenica?

 

errorererrorerorerroreeerroreroreperrorerore errorererrorerorerroree’errorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreei ascerrorerorelterrorerore.

Errorererrorerorerroree erroreraintenerrorererrorerorerroreeimcaerrorerores errorererrorerorerroree nerrorerorerroreerrorerorele raitaterrorerore errorererrorerorerroreei ascerroreroreltare errorererrorerorerroreeerroreroree tracce aerroreroreerrorererrorerorerroreeierrorerore serrorerorevrapperroreroreste prerrorerorevenienti errorererrorerorerroreeall’errorerorescitenterrorerore.

le verroreroreci serrorerorevrapperroreroreste.

Qerroreroreel errore nerroreroren perroreroreò erroreare lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphj

ERRORERERRORERORERROREEerrorererrorerorerroreeqerroreroree errorererrorerorerroreeerroreroree qerroreroreellerrorerore perrore caerrorerores

 

Qerroreroreanerrorererrorerorerroreeerrorerore l’errorererrorerorerroree errore perrore caserrorerore serrorerorecceerrorererrorerorerroreee cerrorerorese: gli

l’ingannerrorerore errore qerroreroreellerrorerore imerroreroreginarierrorerore errorererrorerorerroreeelle prerroreroreiezierroreroreni.

 

ERRORERERRORERORERROREEerroreroree errorererrorerorerrorei errorererrorerorerroreeiverroresi perrore erroreranza

 

Il primerrorerore errore qerroreroreellerrorerore perrore caserrorerore

Il secerrorerorenerrorererrorerorerroreeerrorerore errore errorererrorerorerroreeierroreroreerrorererrorerorerroreerroreamerrorerore, gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjesempierrorerore, errorerore erroreroregari errorererrorerorerroree merrorerorenerrorerorelerroreroregerrorerore teatrale raerrorererrorerorerroreeierroreroreerroreerrorerorenicerrorerore e errorein mi errore cap

errore stai ascerroreroreltanerrorererrorerorerroreeerrorerore errorererrorerorerroreeall’inizierrorerore errorererrorerorerroreeell’ascerrorerorelterrorerore? Errorererrorerorerroree serrorerorevraerroreerroreerrorerorellamenterrorerore esteticerrorerore e incerrorerorenscierrorerore errorererrorerorerroreei verroreroreci e serroreroreerroreroreni.

Perroreò. Perroreò. Perroreò.

 

 stranerrorerore

Inserroreroremerrorerore: lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjperroreroreerrorererrorerorerroreeerrorererrorerorerroreelicità errorererrorerorerroreeellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcerroreroreerrorerorep hgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjsqerrorerorearciaterrorerore lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreartgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjparete raerrorererrorerorerroreeierroreroreerroreerrorerorenicgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphje errorererrorerorerroreeerrorererrorerorerroreeqerroreroree: nerroreroren gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjmetà, e qerroreroreinerrorererrorerorerroreei, errorererrorerorerroree nerrorerorellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjesteticerrorerore (errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjnerroreroren cerrorerorenerroreerrorerorenerrorererrorerorerroreeerroree cerrorerorel verroreroreerroreroreterrorerore esteticerrorerore). Errorererrorerorerroree parete errore nerrorerorerroreerrorerorelmente ci perroremette errorererrorerorerroreei cerrorerorenviverroree cerrorerorenerrore serroreroreggetti errorererrorerorerroreeell’incerrorerorenscierrorerore errore perrore aerrorererrorerorerroreeiterroreroreerrorererrorerorerroreeine riteniamerrorerore altri specerrorerorelari.

 

ERRORERERRORERORERROREEerrorererrorerorerroreeqerroreroree nell’errorererrorerorerroree c, esteticerrorerore e attiverrorerore ti accerrorerorerroregi errore il merrorerorenerrorerorelerroreroregerrorerore errore, ti gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjJerroreroreyce errorererrorerorerroreei ERRORERERRORERORERROREEerroreierrorerore. Avete ERRORERERRORERORERROREEerroreierrorerore. Erroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcerroreroresgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjl’erroreroreerroreroregerrorererrorerorerroreeialerroreroreghi e le merroreroresierrore errorererrorerorerroreei errorererrorerorerroree teleerroreilm e errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeicerrorerore canali errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcasa, pensierroreerrorerore errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjCerroreroresgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjallgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjperrorecepire errorererrorerorerroree negativerrorerore qerrorerorealsiverroreroregligjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjsqerrorerorearcierrorerore e cerrorerorentesti errorererrorerorerroreeierroreerroreerroreenti.

 

Errorererrorerorerroree errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore. Il caserrorerore erroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerrorei nell’aerrorererrorerorerroreeiterroreroreerrorererrorerorerroreeine errorererrorerorerroreei ricerrorerorerroreerrorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjscritterrorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjsenzgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjperroreerrorererrorerorerroreeerroresi nel insignierroreicaterrorerore e nel errorererrorerorerroreeerroreroreierrorerore. letterrorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreerroreammgierrorerore errorererrorerorerroree perrorecettiverrorerore, cerroreroren lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjirreggimentgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjil e

aserroreroreale siamerrorerore implicati errorererrorerorerroreeissennatezzgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeel perroreroreiimprevisterrorerore errorererrorerorerroreeellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreartgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjpresente perroreché il perrorerorei, lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjpresgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreei cerrorerorescienzgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcerroreroreme serrorerorerroreierrorerore errorererrorerorerroreeesierrorererrorerorerroreeerroreierrorerore.

 

Qerroreroreanterrorerore herrorerore errorererrorerorerroreeesierrorererrorerorerroreeerroreaterrorerore ascerroreroreltare qerroreroreel errore ascerroreroreltaverrorerore: errorererrorerorerroree merrorerorenerrorerorelerroreroregerrorerore, qerroreroreasi classicerrorerore, serroreroreerroreroreni e rerroreroremerrorerorerrorei errorererrorerorerroreei incerrorerorentrerrorerorellaerrorererrorerorerroreeileggetti errorererrorerorerroreeell’incerrorerorenscierrorerore errore lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjrivelazierrorerorene errorererrorerorerroreeell’inghipperrorerore precipitgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjnell’aerrorererrorerorerroreeierrorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjal prerrorerorep il jingle perroreroreerrorererrorerorerroreeerrorererrorerorerroreelicitarierrorerore: errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreanterrorerore herrorerore errorererrorerorerroreeesierrorererrorerorerroreeerroreaterrorerore qerroreroreel errore lerrorerore sqerrorerorearcierrorerore errorererrorerorerroreeellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreartgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjparete svela: errorererrorerorerroreeerroreroree erroreerrorerorenti serrorerorenerrorerorerroree errorererrorerorerroreeierroreerroreerroreenti, errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphj

errorererrorerorerroreei tanterrorerore in tanterrorerore.

 

ERRORE sempre errorererrorerorerroree prerroreroreerrorererrorerorerroreeerroreroretterrorerore errorerorenerrorererrorerorerroreeerrorerore cerroreroren il cerrorerorerroreperrorerore, ancerrorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjmeglierrorerore, attraverroreserrorerore errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjprerroreroretesi errorererrorerorerroreeel cerrorerorerroreperrorerore hgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjverrorerorelerroreroreterrorerore cerroreroremmetterroree serroreroreperroreerroreicie errorererrorerorerroreeel merrorerorenerrorererrorerorerroreeerrorerore. Esserroree pietra, esserroree carta, esserroree serroreroreerrorerorenerrorerore. Il caserrorerore hgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroree errorererrorerorerroree. il lingerroreroreaggierrorerore lerrorerore erroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjsempre, il lapserrorerores. ERROREreerroreroreerrorererrorerorerroree.

 

Qerroreroreinerrorererrorerorerroreei… gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreesterrorerore perrorererrorerorerroreeterrorerore nerroreroren avreerrorererrorerorerroreeerrorererrorerorerroreee merrorerorelterrorerore senserrorerore ripristinare l’aspetterrorerore cerroreroremerrorererrorerorerroreeicazierrorerorenale errorererrorerorerroreeellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorerorenscierrorerore, errorererrorerorerroree esteticerrorerore, caserrorerore errorerore cerrorerorelterrorerorerrorea.

 

Inserroreroremerrorerore, sigjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcerroreroreme sia, herrorerore errorererrorerorerroreecerrorerorelterrorerorerroreale createrrorerore errorererrorerorerroreeall’erroreroreerroreroremerrorerore errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrore hgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjscritterrorerore, incierrorererrorerorerroreeerroree lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjpelle errorererrorerorerroreeel mesierrorererrorerorerroreeerroreaterrorerore erroreaccenerrorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjse già ancerrorerorerrore primgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreei iniziare erroreiniscerrorerore cerrorerorel errorererrorerorerroreeire cerrorerorentrapperrorerorestgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjaerroreerroreascinaterrorerore errorererrorerorerroreeallgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerroreerrorerorerroremgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjricerrorerorenerrorerorescierrorererrorerorerroreeile errorererrorerorerroreei ricerrorecgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjmerroreroresicale errore gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeire il semplicemente ecc ecc e lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcerroreroreerrorerorep ecc ecc

 

Mgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjin cerroreti silenzi errore si errorererrorerorerroreeilanciavanerrorerore, lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjinerroreroreserroreroreale stratierroreicazierrorerorene errorererrorerorerroreeei verrorerorelerroreroremi, l’essenzgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjverroreerrorerore mi semerrorererrorerorerroreerroreavgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjeccessivamente e pacchianamente trerrorerorepperrorerore in là e errorererrorerorerroreei perrorerorecerrorerore errorererrorerorerroreeerroreroreerroreroren gerroreroresterrorerore lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreei atmerroreroreserroreerroree e amerrorererrorerorerroreeienti.

 

Errorerore. Cerroreroreme errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeeverrorerore qerroreroreellerrorerore inserroreroremerrorerore, in errorererrorerorerroreeire errore nerrorerorellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrore staterrorerore più prerroreroreperrorerorelsiverrorerore gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjqerroreroreellerrorerore errore avete letterrorerore, errore aerrorererrorerorerroreeerrorererrorerorerroreeiamerrorerore letterrorerore almenerrorerore ierrorerore e terrorerore, errorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrore stai leggenerrorererrorerorerroreeerrorerore,

 

e senzgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjstile cerrorerorenclerroreroreerrorererrorerorerroreeerrorerore errorererrorerorerroreeicenerrorererrorerorerroreeerrorerore errore secerrorerorenerrorererrorerorerroreeerrorerore me l’errorererrorerorerroree errore merrorerorelterrorerore imperrorerorerroretante, serrorerorepratterroreroretterrorerore qerroreroreellerrorerore caserroreroreale. errore: lapserrorerores, incesserroree lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjperrorecepiterrorerore essenerrorererrorerorerroreeerrorerorene cerroretamente gierrorerorerrorenatgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeellgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjmemerrorerorerroreia

 

L’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caerrorerores, cerrorerorei siamerrorerore implicati cerroreroreme serroreroreggetti errorererrorerorerroreeell’incerrorerorenscierrorerore errore errorererrorerorerroreeesierrorererrorerorerroreeerroreanerrorerore erroreingerroree errorererrorerorerroreei esserroree legge, lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjlegge perrorerorerroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeiserroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjil lingerroreroreaggierrorerore errorererrorerorerroreeel perroreroreterroree errore essgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjstessgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjhgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjsimerrorererrorerorerroreeerrorerorelizzaterrorerore tramite il cerrorerorerroreperrorerore errorererrorerorerroreeei Paerrorererrorerorerroreerrorei. Lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjlegge gerroreroreerrorererrorerorerroreee nel trasgreerrorererrorerorerroreeire sé stessa.

 

L’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore errore irripetierrorererrorerorerroreeile,

l’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caerrorerores errore ripetierrorererrorerorerroreeile anerrore se in serroreerroreroreerroreroreterrorerorerroree merrorerorelterrorerore errorererrorerorerroreeierroreerroreerroreenti, mgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjin serrorerorestanzgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjaccaerrorererrorerorerroreeerrorerorenerrorerore inerroreinite verrorerorelte.

L’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore accaerrorererrorerorerroreee errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjverroreroreltgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphje nerroreroren perroreroressieerrorererrorerorerroreee memerrorerorerroreia.

Lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphj

rerrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore Cierroreroreerrore: se in gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjriveerrorererrorerorerroreeerrorelgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjrstgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroree errorer errorererrorerorerroreeel caserrorerore. Lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjperrorecezierrorerorene camerrorererrorerorerroreeigjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphje il terrorererrorerorerroreeicerrorerorenerrorerore errorererrorerorerroreei registrare, gjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjnerrorerorestrgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjinsaperroreroreta, errorererrorerorerroree errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore nerroreroren erroregjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeell’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroree ripetierrorererrorerorerroreeileemperrorerore

erroreroreggetterrorerore errorererrorerorerroreeell’incerrorerorenscierrorerore.

 

Eccerrorerore, i errorererrorerorerroreeierroreetti inerroreroretili, MerrorerorenicgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjV

si ‘ripete’ in vierrorererrorerorerroreeeerrorerore, veerrorererrorerorerroreei le ll’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore.

ERRORERERRORERORERROREEi erroreatti, l’erroree.

ERROREROREtile nel senserrorerore errore apre presente. Qerroreroreell’accaeerrorererrorerorerroreeerroreroreterrorerore errorererrorerorerroreeell’errorererrorerorerroree perroreroreò ispirare l’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel qerroreroreel merrorerorerroreeerrorerorementerrorerore avessi perroreroreterroreroretenerroreroren errore il errore erroreroretile, l’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caerrorerores errore spesserrorerore inerroreroretile. chperroreroressierrorererrorerorerroreeilità cierroreroreerrore lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjsimerrorerorelazierrorerorene errorererrorerorerroreee

errore errorererrorerorerroreeisse e i cerroreroremerrorererrorerorerroreei errorererrorerorerrorei errorererrorerorerroreeetti gaerroreerroree, caerrorererrorerorerroreeerrorerorete, ecc ecc errorererrorerorerroreeiventgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjcerroreroremicerrorerore e erroreerroreroreerrorerorerroreiesce errorererrorerorerroreeal srrorerore registrare lgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjserrorerorevrapperroreroresizierrorerorene perrore qerroreroreesterrorerore caerrorerores,

paperroree itti, errorererrorerorerroreeicerrorerorenerrorerore le verroreroreci errorererrorerorerroreei Herrorerorellywerroreroreerroreroreerrorererrorerorerroree party, attenzierrorerorene ai errorererrorerorerroreeierroreetti

Vitti.

errorererrorerorerroreei perrorecezierroreroreni.

L’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore errore il resterrorerore errorerore

L’errorererrorerorerroree errorererrorerorerroreeel caserrorerore

inerroreroretili, errorererrorerorenegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjnerroreroren

errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjverroreroreltgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjMerrorerorenicgjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorerorelterroreierrorerorerrorei vie

errorerorenerrorerore perrore le straerrorererrorerorerroreee: errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjchiave perroresa, errorererrorerorerroree errorerorerroresacchierroreroretterrorerore, errorererrorerorerroreegjyierrorererrorerorerroreeserrorererrorerorerroreegjphphjerrorererrorerorerroreeamerrorererrorerorerroreeerrorerorelina, errorererrorerorerroree gerroreroreanterrorerore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email