Scattered scat
by Arn Doe

Dooooooo D-D-Doo
D-D-Do D-D-D-D-Do
Doo Do-Do Doooo
D-Do Do Doo
D-D-D-Doooo
D-D-D-Do Do D-D-Do Do
Do Doo Do Dooo
D-D-Doo D-D-D-Doo Dooooooooo
Doo D-D-D-Doo D-Do
Dooo Dooo Doooo
D-D-Do D-D-Do

Taaaaaaa
T-T-Taa T-T-Ta T-T-T-T-Ta
Taa Ta Ta Taaaa
T-Ta Ta Ta-a T-T-T-Taaaa
T-T-T-Ta Ta T-T-TaTa

Fa Faa Fa Faaa
F-F-Faa F-F-F-F-aa Faaaaaaaaa
FaaF-F-F-F- aaF-Fa Fa-a-a Fa-a-a
Faaaa F-F-FaFFF

Ba Baa Ba BaaaB-B-B
BaaB-B-B-Baa Ba-a-a-a-a-a-a-a-a
Baa B-B-B-Baa B-Ba
Baaa Baaa Baaaa BBBaBBB

LLLi LLLi LLLi LLLLLi Li
iLLLLi
Li Li iLLLi iLLLLL
LiL LiL LLiiiiiiL Li iLiLi i

Ze Zee Ze Zeee
Z-Z-Zee ZZZZee
Zeeeeeeeee Zee
ZZZZee ZZe Zeee
Zeee Zeeee ZZZeZZZ

GGGh GGGh GGGh GGGGGh Ghh GGGGh Gh Ghh GGGhh GGGGGGh GGh GGGhhhhhh GGhh Gh Ghh
KKr Krr Krrr Krr KKKrrrrrrrr Krrr Krr Krr KKr KKKKrr Kr Krr KKr Kr Kr KKrr K Kr Kr

Ottttttt OOOttOOOt
OOOOOtOtt OtOtOtttt
OOtO tOt tOOOO
ttttOOOOtO tOOO tOOt

EEh Ehh Ehhh Ehh EEEhhhhhhhh Ehhh Ehh Ehh EEh EEEEhh Eh Ehh EEh Eh Eh EEhh EEh Eh

ZZZZZZzzzzzzzzz Ze
Zee Zeee Zee
ZZZeeeeeeee Zeee Zee
Zee ZZeZZZ Zee Ze
ZeeZ Ze Ze ZeZ ZeeZ ZeZe
Pe Pee Pee-e Pee
P-P-Pe e-e-e-e-eeePeee
Pee Pee PeP PeeP
Pee PePe PeP Pee PePe Pe

Ta Taa Ta Taaa
T-T-Taa T-T-T-Taa
Taaaaaaaaa Taa
T-T-T-Taa T-Ta Taaa
Taaa Taaaa TTTaTTT

Laaaaaaa LLLaa LLLa LLLLLa
Laa La La Laaaa LLa La Laa
LLLLaaaa LLLLa La LLLa La

VuVuu
VuVuuu
VVVuuVVVVuu
VuuuuuuuuuVuu
VVVVuuVVu
VuuuVuuu
VuuuuVVVuVVV

Za Zaa ZaZaaa
ZZZaaZZZZaa
ZaaaaaaaaaZaa
ZZZZaaZZ
ZaaaZaaaZaaaaZZZ
ZZZaZZZ Zaaaaaaa
ZZZaaZZZ
ZZZZZaaaaaaa
Zaa Za Za Zaaaa
ZZa Za Zaa ZZZZaaaa
ZZZZa Za ZZZa Za

Daaaaaaa D-D-Daa
D-D-Da D-D-D-D-Da
Da-a
Da Da Daaaa
D-Da Da Daa
D-D-D-Daaaa
D-D-D-Da Da
D-D-Da Da

Ep-Epp Ep-Eppp EEEpp
EEEEpp Eppppppppp
Epp EEEEpp EEp Eppp
Eppp Epppp EEEpEEE

GGrGrrGrrrGrrGGGrrrrrrrrGrrrGrrGrrGGrGGGGrrGrGrrGGrGrGrGGrrGGrGr

(ten second pause)
Ha Haa Ha Haaa H-H-Haa H-H-H-Haa Haaaaaaaaa Haa H-H-H-Haa H-Ha Haaa Haaa Haaaa H-H-Ha
AHHH…

Print Friendly, PDF & Email