Poems
by Volodymyr Bilyk

 

 

THRUST

vee-vee-vee VA

 

a ********** a **********

 

a STOP a STOP a STOP

ROUGH BREAK a STOP

a STOP a STOP a STOP

SHIFT a STOP a STOP BUMP-Lift

 

tb-ba-tba

tb-ba-tba-di-doo

t-e-b-ba

e-c-tba

 

b b b b b b b

 

Bump-Lift

Bump-Lift

Bump-Lift

Bump-Lift

Bump-Lift

Bump-Lift

 

ROUGH BREAK a STOP a STOP a STOP

 

BUMP

 

KAN-ga-ROO

keke

ts-ts-ts

 

THRUST

vee-vee-vee VA

 

a STOP a STOP a STOP

a STOP a STOP a STOP

 

A-VA

 

a STOP a STOP a STOP

KAN-ga-ROO [Slight pause]

keke

ts-ts-ts

 

THRUST ,

vee-vee-vee VA

 

b START b START b START

 

BABA-BABA-BABABA-BABABA-Ba Ba Ba

ba tss kis

ta tss kis tss kis

ka tss tss kis-ki kis-ki

 

T-STOP !!!

K-STOP !!!

t-stops…

T-STOPS, KURT, stop

K-STOPS: STOP!!!!!

k-stops….

a stop

 

d-stop-d-stop-a-D-STOP-d-stop….

 

Stop!

Stop!!!!

Stop!!!

Stop!!!

 

  1. conveyor version

THRUST THRUST THRUST THRUST STOPS THRUST  

vee vee vee  

vee vee vee  

vee vee vee  

VA KAN  

a  

a  

a  

 

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOPS STOP  

 

ROO ROUGH ROUGH ROUGH ROUGH  

Bump BREAK BREAK BABABA BREAK  

 

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP START STOP STOP  

a  

STOP STOP STOP STOP  

 

START THRUST SHIFT SHIFT START  

 

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOPS STOP  

 

Bump KURT BUMP STOP  

 

Lift Lift Lift Lift  

ts tb  

b ga  

tss tba tba  

t tb  

ba ta  

tba tb tba  

doo Lift  

di doo stop  

tba  

e  

ba  

b ta  

e  

c  

t tb tba  

ba  

ba  

b  

b  

b  

b  

b  

 

BABABA Bump Bump Stop  

Lift Lift Lift Lift  

BABA Bump Bump stop  

Lift ki Lift Lift  

Bump Bump Bump stop  

Lift ki Lift Lift  

Bump Bump Bump stop  

Lift ki Lift Lift  

Bump Bump Bump stop  

Lift ki Lift Lift  

Bump Bump Bump stop  

Lift ki Lift Lift  

 

ROO ROUGH ROUGH ROUGH ROUGH  

 

BREAK BREAK BREAK BABABA BREAK  

 

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP START STOP STOP  

 

Bump BUMP BUMP STOP  

 

K BABABA KAN  

ga ga  

ROO ROUGH STOP  

keke vee keke keke  

tss ts  

tss tss  

ta ts  

 

THRUST SHIFT THRUST THRUST THRUST THRUST  

 

vee vee vee  

vee vee vee  

vee vee vee  

VA KAN  

 

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP START STOP STOP  

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOPS STOP  

a  

Stop STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOP STOP  

 

A  

VA VA  

 

a  

STOP STOP STOP STOP  

a  

STOP STOP STOPS STOP  

a  

Stop STOP STOP STOP  

 

KAN VA KAN  

ga ga  

ROO ROUGH STOP  

STOP Slight Slight Slight Slight Slight  

pause Ba pause pause pause  

kis vee keke keke  

t ts  

ts tss  

ts tss  

 

THRUST THRUST THRUST THRUST THRUST THRUST  

 

vee vee vee  

vee vee vee  

vee vee vee  

VA KAN  

 

b  

STOP STOP START START START  

b  

STOP STOP START START START  

b  

STOP STOP START START START  

 

Bump BABA BABABA BABA  

Ba BABABA BABA BREAK  

Bump BABABA BABA BABABA BABABA BABABA  

Bump BABA BABABA BABA BABABA BABABA  

BABA Ba  

BUMP ba  

Ba ba  

b ta  

tba ts kis  

k kis kis  

t Ba  

ts tss tss  

keke ki tss  

tba ts tss  

kis kis kis  

ki Ba  

ts tss tss  

tb ts tss  

kis Lift tss  

kis kis  

k kis kis  

ka Lift  

THRUST  

 

Stop STOP STOP STOP  

KAN  

STOP STOP STOP STOP  

ts  

stop stops stops Bump stops  

THRUST  

Stop STOP STOP STOP THRUST  

KAN KURT THRUST KURT  

stop stops stops Bump  

K  

 

STOP START STOP STOP THRUST  

STOP STOP STOP STOP  

 

keke  

stop stops stops Bump stops  

a  

stops stop Stop Stop  

d  

stop Stop stop Bump  

doo  

stop stops stops Bump  

a  

D  

STOP STOPS STOP STOP  

d  

stop Stop stop Bump  

STOP stop stops Bump  

STOP stop Stop Stop  

STOP Stop stop Bump  

STOP Stop stop Bump  

 

Print Friendly, PDF & Email